“කිසි අත් භවයෙක

ඔබ දිලින්ඳෙකු  නොකරන  

උත්තම ධර්ම දානය…”

පින්වත් සිත් දහසක් ශාසනික මෙහෙවර සඳහා දායකත්වය