“ධර්ම දානයෙහි අධර්මයෙන් උපදවාගත් කිසිවක් නැත.

එනිසා දාන වස්තුව ගැන ඔබට සැකයක්ද නැත…”

පුවත්

අනුරාධපුර බහුකාර්ය රූපවාහිනී මැදිරි සංකීර්ණය ඉදිකිරීමට, සුභ මොහොතින් කණු සිටුවීම, පලමු පස් පිඩැල්ල කැපීම සහ මුල්ගල තැබීම...

අත්තිවාරම් දැමීම

අත්තිවාරම් සම්පුර්ණ කිරීම

බිත්ති බැදීම

බිත්ති බැදීම අවසන් කිරීම