“උතුම් දේ දන් දෙන තැනැත්තා

  උතුම් දේම ආපසු ලබයි…..”

පුණ්‍යානුමෝදනා

දිරිය මිනිසුන්ගේ අපරාජිත ක්‍රියාන්විතයට දායක වී මතු පරපුරටත් මේ ආර්ය දහම ශේෂ කරන උත්තම කලන වැට සවිමත් කල පින්වත් පිරිස වශයෙන් ................