“උතුම් ශ්‍රී මුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ….

 ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක නිවාලමින්

 බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා…!”

සහසම්බන්දවීමට

Niwana TV
Email: info@niwanatv.com